Ngày 28 tháng 8 năm 2015 CÔNG TY đã hoàn thành dự án cung cấp và lắp đặt 8 cầu trục: 5 cầu trục 16T & 1 cầu trục 5T dùng Xe con và Palang STAHL; 1 cầu trục 25T dùng Xe con do hãng BLACK BEAR và 1 cầu trục 3T dùng Palang do hãng SUNGDO sản xuất

CẦU TRỤC 25T&16T NHÀ XẺ THÉP ĐEN

CẦU TRỤC 16T NHÀ MẠ DẢI

CẦU TRỤC 3T NHÀ MẠ DẢI

CẦU TRỤC 16T NHÀ XE TÔN THÀNH PHẨM

CẦU TRỤC 5T NHÀ DÂY CHUYỀN CÁN SẢN PHẨM