Từ 12/04/206 đến 13/04/2016 TEC tổ chức khóa đào tạo vận hành và sử dụng thiết bị Stahl. Khóa học được thực hiện bởi chuyên giá của STALH nhắm cung cấp và hỗ trợ cho các đơn vị sử dụng vận hành các thiết bị một cách hiệu quả.