Phạm vi và tiêu chuẩn thiết bị

Application

Category

Protection against

Explosion protection class

Zone 1

II 2 G

Gas

Ex de IIB T4

or Ex de IIC T4

Zone 2

II 3 G

Gas

Ex denA IIB T3

Zone 21

II 2 D

Dust

Ex tD A21 IP66 T120°C

Zone 22

II 3 D

Dust

Ex tD A22 IP66 T120°C

 

MODELPALANG CÁP ĐIỆN PHÒNG CHỐNG NỔ (chế độ làm việc theo FEM)

Type

Revving

1,000

1,250

1,600

2,000

2,500

3,200

4,000

5,000

6,300

8,000

10,000

12,500

16,000

20,000

25,000

32,000

40,000

50,000

SH 3

2/1, 4/2

3m

2m

2m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/1

 

 

 

3m

2m

2m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SH 4

2/1, 4/2

 

 

3m

2m

2m

1Am

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/1

 

 

 

 

 

3m

2m

2m

1Am

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SH 5

2/1, 4/2

 

 

 

 

 

3m

2m

2m

1Am

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/1

 

 

 

 

 

 

 

 

3m

2m

2m

1Am

 

 

 

 

 

 

SHR 6

2/1

 

 

 

 

 

 

 

2m

2m

1Am

 

 

 

 

 

 

 

 

4/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2m

2m

1Am

 

 

 

 

 

SH 6

2/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3m

2m

1Am

 

 

 

 

 

 

4/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3m

2m

1Am

 

 

 

4/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2m

2m

1Am

 

 

 

 

 

 

AS 7

2/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3m

2m

1Am

1Bm

 

 

 

4/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3m

2m

1Am

1Bm