Ngày 27/09/2013, Chi bộ Công ty ccổ phần thiết bị Thành Thái đã tổ chức Lễ kết nạp 2 Đảng viên mới.Đây là những cán bộ, quần chúng ưu tú, có phẩm chất chính trị vững vàng, nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.